Forsiden    Bestyelsen    Deklaration    Vedtægter    Generalforsamling           

DEKLARATION

vedr. bebyggelse, benyttelse, grundejerforening m.m. for del af matr. nr. 4a Lovns by og sogn.

  A. Anvendelse

  1. Området må rned nedennævnte undtagelser kun anvendes til boligformåI, og der: må kun opføres sommerhusbebyggelse. Bebyggelsen må alene anvendes til beboelse (natophold) i tidsrummet
l. april l0.september og udenfor dette tidsrum kun ti1 kortvarige ferieophold, weekends o.lign.
  2. Kommunalbestyrelsen kan tillade, dt der på enkelte ejendomme indrettes feriekolonier, sonmerpensionater o. lign. samt ti1 opfyldelse af beboernes daglige fornødenheder - mindre udsalgssteder e11er mindre reparationsværksteder"
evt. med hertil hørende helårsbeboelse.
  3. På hver selvstændig ejendom må kun opføres en enkelt beboelse. Kommunalbestyrelsen
kan endvidere tillade, at der opføres en gæstehytte el.1ign., son ikke må gøres ti1 genstand for særskilt udleje. Opføres gæstehytter e1.lign. før hovedhuset, skal hovedhuset opføres senest 1 år efter.
  4. Opstilling af campingvogne o. lign. med beboelse for /øje, må kun finde sted i byggeperioden, dog gerne i ferie op til 3 uger.
  5. Inden for området kan opføres transformerstationer til kvarterets daglige forsyning, når de ikke har mere end 30 m2 bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse.
  6. Den eksisterende bevoksning, som vist på vedlagte kortbilag, skal til stadighed opretholdes.
  7. Der må ikke forefindes butikshandel, udsalg, kiosk fabrik, værksted, 1ager, stand e}. 1ign., kreaturhold, svinehold, pelsdyravl, hønsehold, restaurations- eller forlystelseslokaler, oplags- el1er losseplads eller nogen art af virksomhed,
der ved støv, røg, ilde lugt, støj, rystelser, udseende eller på anden måde er til gene for de omboende e1ler til forringelse af den ved nærværende deklaration tilstræbte helhedsvirkning.
  B. Veje
  1. Veje udlægges med retning og længde som vist på vedlagte kortbilag.
  2. Til vej A-B og den offentlig bivej C-A-D må der ikke være direkte adgang for kørende, gående eller anden færdsel fra de tilgrænsende parceller.
  3. Byggelinier langs veje skal som minimum altid være 5 m fra vejskel.
  C. Udstykninger
  1. Udstykninger må kun foretages efter de retningslinjer, som fremgår af vedlagte kortbilag.
  2. De på vedlagte kortbilag viste fællesarea1er må ikke udstykkes til bebyggelse, men udlægges som friarealer og stiarealer for bebyggelsen.
  3. Sommerhusgrunde må ikke udstykkes med mindre størrelse end 1200 rn2.
  D. Bebyggelsens omfang og placering m.v.
  1. Udnyttelsesgraden må ikke overstige 0,10.
  2. Sommerhusenes størrelse skal være mindst 30 m2.
  3. Garager, udhuse o. lign. mindre bygninger, som ikke sammenbygges med hoved- huset, må ikke gives et bebygget areal, der overstiger 35 m2.
  4. Intet punkt af en bygnings ydervæg e1ler tagflade må gives en højde, der overstiger 3 m over terræn, målt efter reglerne i byggelovgivningen og bygninger må i øvrigt ikke opføres med mere end een etage.
  5. Toilet-rum og deslige skal være indeholdt i hovedhuset.
  6. Sivebrønde skal etableres, som vist på vedlagte kortbilag, og må kun etableres efter bygnings- og sundhedsmyndighedernes tilladelse.
  7. Drikkevandsledninger skal alene etableres fra fællesvandværket i Lovns.
  8. I hvert hovedhus skal forefindes installationer for vandforsyning og spildevandsafledning.
  9. For drikkevandsledningen gælder, parcellen påhviler det fra stophane i vej el1er sti udfor det parcelejeren at bekoste stikledning og reparation af denne.
Evt. ændringer skal anmeldes til grundejerforeningens formand, nedenfor, inden evt. tildækning finder sted.
  10. Hegn må i både naboskel og vejskel kun etableres som levende e1ler evt. 1 e1ler 2 glatte ståltråde' på stolper.
  11. Raftehegn o. lign. må inden for området kun anvendes som 1æhegn delbar forbindelse med bebyggelsen.
  E. Bebyggelsens ydre fremtræden.
  1. Ingen form for skiltning og reklamering på ejendommene må finde sted.
Denne bestemmelse gælder ikke for ejendomme, hvorpå der af kommunalbestyrelsen er meddelt tilladelse til at udøve erhvervsvirksomhed,
idet der på sådanne parceller med kommunalbestyrelsens særlige tilladelse i hvert enkelt tilfælde må finde skiltning og reklamering sted i det efter
kommunalbestyrelsens skøn sædvanlige omfang for virksomheder af den pågældende art.
  2. B1anke eller reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes.
  3. Til udvendige bygningssider må ikke anvendes materialer, som efter kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende.
  4. Med mindre andet godkendes af kommunalbestyrelsen, må udvendige bygningssider, herunder tage og sokler,
kun fremtræde i farver dannet af hvidt, sort eller jordfarverne (okker, terra de sienna, umbra, engelsk-rødt, dodenkop) ellen disses sidstnævnte farvers blanding med hvidt, gråt eller sort. Til døre, vinduesrammer,
sokler o. lign. mindre bygningsdele kan dog også andre farver anvendes.
  5. Før noget byggeri påbegyndes eller eksisterende bebyggelse ændres, skal der forelægges kommunalbestyrelsen tegninger, der viser grunden og dens omgivelser samt bygningernes beliggenhed på grunden
og deres størrelse, form og indretning, ligesom den påtænkte anvendelse af bygningerne og grunden skal oplyses,
således at kommunalbestyrelsen kan påse overensstemmelsen med nærværende deklaration.
  F. Grundejerforening.
  1. Ejere af sommerhusgrunde indenfor området er pligtige til at være medlem af fælles grundejerforening. Kommunalbestyrelsen fastsætter tidspunktet for oprettelsen.
  2. Grundejerforeningens vedtægter såvel som ændringer heraf skal godkendes af kommunalbestyrelsen.
  3. Det påhviler grundejerforeningen at vedligeholde fællesarealer, stier og veje samt beplantning og an1æg, ren- og vedligeholdelse heraf,
forsyningsledninger herpå m.v. og ejere af sommerhusgrunde indenfor området deltager i alle udgifter til nævnte vedligeholdelser og drift samt ti1 evt. skatter, afgifter m.v. gennem grundejerforeningskontingent.
  G. Forskellige bestemmelser.
  1. Enhver anvendelse og bebyggelse skal respektere de til enhver tid gældende bestemmelser i Farsø kommunes bygningsvedtægt, sundhedsvedtægt og den øvrige lovgivning for anvendelse og bebyggelse i området.
  2. Overtrædes nærværende deklarations bestemmelser, er kommunalbestyrelsen berettiget ti1 ved fogeden,
at lade nedlægge forbud uden sikkerhedsstillelse mod sommerhusets anvendelse, indtil det påtalte forhold er bragt i orden, og om fornødent ved fogedens bistand at udsætte beboerne af huset.
  3. Kommunalbestyrelsen har, hvis huset efter dens skøn forfalder, ret til at tage retsligt skridt til dets fjernelse, hvis vedkommende ejer ikke inden ½ års varsel har afhjulpet manglerne (alt dog kun for så vidt angår husets ydre).
  4. Ejere, der udlejer eller udlåner grunde, er ansvarlig for, at de, til hvem de således overlader brugen, overholder bestemmelserne i nærværende deklaration og de øvrige på ejendommene tinglyste servitutter.
5. Fremføring af el-forsyning skal ske i jordkabler.
  H. Påtale- og dispensationsret.
  1. Påtaleretten tilkommer Farsø kommunalbestyrelse og grundejerforeningen hver for sig.
  2. Dispensationsretten tilkommer alene Farsø kommunalbestyrelse.
      Med hensyn til tidligere tinglyste pantehæftelser, grundbyrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen.
      DEKLARATION vedr. bebyggelse, benyttelse, grundejerforening m.m. for del af matr. nr. 4a Lovns by og sogn.