Forsiden    Bestyelsen    Deklaration    Vedtægter    Generalforsamling           

Vedtægter for Grundejerforeningen ”Fjordparken”

§1.
Foreningens navn er Grundejerforeningen ”FJORDPARKEN” og dens område omfatter parceller, vejarealer og fællesarealer udstykket fra matr. Nr. 4a Lovns by og sogn m. fl.

§2.
Grundejerforeningen er stiftet i henhold til en deklaration, som er tinglyst på arealet, og foreningen har til formål i overensstemmelse med den nævnte deklaration at varetage
medlemmernes fælles grundejerinteresser,såvel indadtil som udadtil, herunder bl.a. at administrere og vedligeholde de private veje m. v.

§3.
Foreningen er upolitisk og kan efter generalforsamlingens bestemmelse tilsluttes en hovedorganisation af grundejerforeninger.
Som medlem skal optages grundejere, som er retmæssige ejere af de foran omtalte parceller af en del af matr. Nr. 4a Lovns by og sogn m. fl.
Ophører et medlem at være ejer af en af de omhandlede parceller, bortfalder medlemsretten,
og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue.
Medlemspligten for ejere af ovennævnte parceller indtræder samtidig med erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted,
og indtrædende medlemmer erholder ved indtrædelsen anpartsvis ret til foreningens formue.

§4.
Foreningen skal underrettes om ejerskifte og dermed medlemsskifte, og indtil dette har fundet sted, hæfter sælger for kontingentet.

§5.
Medlemmerne er med hensyn til benyttelse og bebyggelse af parcellerne underkastet
bestemmelserne i den i § 2 nævnte deklaration. Grundejerforeningen udøver den påtaleret, der er tillagt den i henhold til den omtalte deklaration.
Medlemmerne er pligtige til at bekæmpe frøspredende ukrudt på parcellerne samt at vedligeholde rabatterne langs vejene ud for de enkelte parceller.

§ 6.
Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling på grundlag af et af bestyrelsen
forelagt budget for det kommende regnskabsår. Kontingentet betales forud for et år ad
gangen hver den 1. april og med lige store beløb for hver enkelt af parcellerne,
på tiden kr.450 helårligt (gældende fra 2015). Det påhviler bestyrelsen at udforme budgettet
således, at der opkræves alt hvad der skønnes rimeligt til at dække alle udgifter, som kan påregnes for det følgende år, herunder udgifter til
vejvedligeholdelse af veje og til fælles forbedringer af enhver art, som måtte være vedtaget af generalforsamlingen,
eller som efter bestyrelsens skøn anses for rimelige eller påkrævede.Såfremt et medlem bliver i restance med hensyn til betalingen af medlemskontingent,
medfører dette, at det pågældende medlems stemmeret er suspenderet, indtil restancen og de i forbindelse med
opkrævningen påløbne omkostninger, herunder sagførersalær, behørigt er indbetalt.

§7.
Såfremt et medlem ikke har betalt kontingent til foreningen inden 2 måneder efter forfaldstiden, skal beløbet søges inddrevet gennem sagfører.

§8.
For dispositioner, foretaget af bestyrelsen indenfor den bestyrelsen ved nærværende vedtægter givne bemyndigelse eller i henhold til særlige bemyndigelse
efter generalforsamlingsbeslutning, hæfter foreningen.

§9.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling således at formanden og 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
Genvalg kan finde sted Desuden vælges for eet år ad gangen en bestyrelsessuppleant, to revisorer og en revisorsuppleant, jfr. § 15.
Et medlems ægtefælle er valgbar, selv om denne ikke er medskødehaver.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer, hvorimod formanden vælges på generalforsamlingen.
Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlinger og de af bestyrelsen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. assistance af advokat eller landinspektør.
Det tilkommer bestyrelsen at drage omsorg for ansættelse af lønnet medhjælp til vedligeholdelse og renholdelse af veje og fællesarealer m.v.
Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, men der tillægges dog formanden, næstformand og kasserer et passende honorar som godtgørelse for de med hvervet forbundne omkostninger.
Positive udgifter, bl.a. i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesmøder, honoreres efter regning.
Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte et udvalg, der kan bestå af medlemmer udenfor bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem.

§10.
Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private.
Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger.
Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med et af bestyrelsens medlemmer. Køb og salg af fast ejendom skal vedtages ved stemmeflertal på generalforsamlingen.

§11.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller et bestyrelsesmedlem forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer,
hvoraf det ene er formanden eller næstformanden, er til stede. Formanden eller i hans fravær næstformanden,
leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort
eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt konstituere sig med en suppleant.
Konstitueringen er gældende indtil næste ordinære generalforsamling. Dersom formanden eller næstformanden i henhold til ovenstående måtte udtræde af foreningen,
skal hans afløser vælges indenfor de resterende bestyrelsesmedlemmer, og dersom ingen ønsker at modtage valg, skal bestyrelsen foranledige indkaldt til ekstraordinær generalforsamling til valg af stedfortræder.

§12.
Kasseren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden eller næstformanden, eller en fungerende formand, anerkendte udgifter.
Anerkendelsen skal foreligge skriftligt. Han fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsprotokol.
Kasseren underskriver alle kvitteringer, og kassebeholdningen skal indsættes på girokonto eller på konto i bank eller sparekasse, og kontoen skal være klausuleret således,
at kasseren kun kan hæve på kontoen i forbindelse med formanden eller næstformanden. Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige kr. 500,00.
Beløbet reguleres i takt med stigningen i det lønregulerede pristal.Foreningens regnskabsår er fra 1. april til den 31. marts.
Årsregnskabet afleveres af kasseren til formanden inden den 15. april. Formanden videreekspederer regnskabet til de af generalforsamlingen valgte revisorer,
der har 14 dage til regnskabets gennemgang og tilbagelevering til formanden med eventuelle bemærkninger.
Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret den 30. april.

§13.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.
Medlemmerne skal indkaldes ved brev mindst 14 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingen og møder sammenkaldes af bestyrelsen. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.
Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om,
hvilke emner der vil være at behandle, og på generalforsamlinger
og ekstra ordinære generalforsamlinger kan kun træffes afgørelser vedrørende emner,
der er optaget i den medlemmerne meddelte dagsorden.Ved afstemning har ejere af flere parceller én stemme for hver parcel.

§14.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst en 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og måde som den ordinære generalforsamling med angivelse af de til forhandling fastsatte emner.
Såfremt den ekstra ordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmerne, skal det samtidigt med begæringens fremsættelse meddeles, hvilke emner der ønskes behandlet.
Bestyrelsen er herefter forpligtiget til senest 14 dage efter at udsende indkaldelser til den ekstraordinære generalforsamling.

§15.
For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1.
Valg af dirigent. 2.
Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3.
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4.
Forslag fra bestyrelsen, derunder fastsættelse af kontingent og aflønning af bestyrelse. 5.
Forslag fra medlemmerne. 6.
Valg. (i lige år Formanden og eet bestyrelsesmedlem.) (i ulige år tre bestyrelsesmedlemmer.) 7.
Valg af suppleant til bestyrelsen. 8.
Valg af 2 revisorer. Valg af revisorsuppleant.
Forslag fra medlemmerne eller sager,der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen eller møder,
skal skriftligt tilsendes formanden for bestyrelsen senest den 1. april før den pågældende generalforsamling.

§16.
Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Afstemningen kan foretages ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når 1/3 af de tilstedeværende medlemmer kræver dette.
Der kan gives møde ved fuldmagt på generalforsamlingen. Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede personligt eller ved fuldmagt
og afgiver stemme, og at beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Blanke stemmer regnes ikke for afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke tilstede, indkaldes inden en måned med mindst 8 dages varsel en ny generalforsamling,
på hvilken der uden hensyn til de mødtes antal kan tages gyldigt beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

§.17.
De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens
forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§18.
De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger, samt beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter
måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte blive ændret i henhold til vedtægterne.
Eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning, og medlemmerne er,
indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige til at opfylde de dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter –
det være sig af økonomisk eller anden art – ligesom foreningen uanset sagsanlæg
eller senere appel skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsens opfyldelse.

§19.
Såfremt kommunalbestyrelsen, i henhold til deklarationens bestemmelser.
ønsker at vælge et medlem til grundejerforeningens bestyrelse, øges antallet af bestyrelsesmedlemmer tilsvarende.